Waarom onderwijs specifiek voor hoogbegaafde kinderen 

Hoogbegaafde kinderen worden veelal gekenmerkt door een IQ van rond de 130 of hoger gecombineerd met een grote mate van creativiteit en motivatie (Renzulli).

Ter aanvulling op de door Renzulli beschreven aanlegfactoren (hoge intellectuele capaciteiten, creativiteit en motivatie), wordt in het meerfactorenmodel van Mönks het belang van een goede interactie met de sociale omgeving benadrukt voor een gezonde ontwikkeling.

Hierbij gaat het met name om de wisselwerking met gezin, school en vrienden (peers/ontwikkelingsgelijken). Pas bij een goed samenspel van de persoonskenmerken en sociale omgevingen kan (hoog)begaafdheid zich ontwikkelen. Dit kan alleen tot stand komen als ook de sociale competentie voldoende eigen gemaakt kan worden (Mönks, 1995).

Men zou verwachten dat door de hoge intelligentie er weinig problemen op school zijn. Echter doordat deze kinderen niet op hun niveau en interesses worden aangesproken liggen demotivatie, gebrek aan aansluiting met klasgenoten, met als gevolg onderpresteren en zich sterk ongelukkig voelen, op de loer. Om het cognitieve talent en de persoonlijkheidsontwikkeling tot ontplooiing te laten komen is het van belang om in specifieke onderwijsbehoeften te voorzien.

Leren leren

Het leren leren is een belangrijk aspect binnen dit onderwijs. Vaak ervaren deze kinderen op de basisschool nog geen leerproblemen, maar vallen zij op door opvallend gedrag te vertonen als bijvoorbeeld faalangst, depressieve gevoelens, clownesk gedrag en demotivatie. Op het voortgezet onderwijs lopen zij vervolgens vast op het niet hebben leren doorzetten, plannen, automatiseren en verwerken van grotere hoeveelheden leerstof. Het leren leren kan hiervoor een oplossing bieden.

Sociaal emotioneel

Om op te groeien tot een evenwichtig volwassen mens is het spiegelen aan de omgeving en leeftijdsgenoten (peers) een belangrijk aspect. Doordat de kinderen met elkaar in een klas les hebben ontstaat er de mogelijkheid zich te spiegelen aan ontwikkelingsgelijken. En dit is een niet te onderschatten meerwaarde. Zij ervaren dan (soms voor het eerst) dat ze niet de enige zijn die andere interesses hebben, ook veel weten en hetzelfde gevoel voor humor hebben.

De Burgerschool heeft inmiddels 6 jaar ervaring opgedaan en dat heeft geleid tot een uitgebreid gestructureerd lesprogramma op maat.